اردو جهادی

اردوی جهادی، برنامه ای گروهی است که سالی یکبار و به مدت حدود یک هفته در یکی از مناطق محروم کشور برگزار می شود. در این برنامه، گروهی از دانش آموزان، داوطلبانه به یکی از مناطق محروم کشور، برای کمک به  نیازمندان سفر می کنند

بازارجه جهادی

بازارچه جهادی در راستای تامین بخشی از هزینه امور مختلف اردو جهادی و همچنین افزایش روحیه همیاری و مشارکت حداکثری تمامی افراد بتواند دستی در تامین مخارج مختلف اعم از مصالح و… داشته باشند

صددانه یاقوت

پویش سالانه صددانه یاقوت تلاش ما بر این امر اجتماعی قرار گرفته تا جای ممکن از این کمبود ها بکاهیم سفره ها را پر و لب ها را خندان گردانیم تا در کنار شادی آنان ما نیز شادتر باشیم تا بلندترین شب سال را با دیگران شریک شویم

حق معلوم

پویش سالانه صددانه یاقوت تلاش ما بر این امر اجتماعی قرار گرفته تا جای ممکن از این کمبود ها بکاهیم سفره ها را پر و لب ها را خندان گردانیم تا در کنار شادی آنان ما نیز شادتر باشیم تا بلندترین شب سال را با دیگران شریک شویم